Institute for Democracy in Eastern Europe

What is IDEE?

Programs

Publications

Links

Photogallery

Contact Us

How You Can Help

HomeUZASADNIENIE DECYZJI O LIKWIDACJI FUNDACJI “INSTYTUT NA RZECZ DEMOKRACJI W EUROPIE WSCHODNIEJ”


Fundator i Prezydent Fundacji „Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej” podjęli w dniu 14 listopada 2002 r. decyzję o likwidacji Fundacji, działając na podstawie § 24 Statutu Fundacji.

Decyzja o likwidacji Fundacji została podjęta z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku umożliwiającego kontynuowanie statutowej działalności.

Zarządzenie likwidacji Fundacji zostało poprzedzone zgłoszeniem w dniu 15.09. br.  votum nieufności pod  adresem Zarządu Fundacji w osobach Małgorzaty Naimskiej- Dyrektora Fundacji i Urszuli Doroszewskiej – Członka Zarządu Fundacji, a następnie odwołaniem Zarządu Fundacji w powyższym składzie z dniem 17.10. br.  i powierzeniem Zarządu Fundacji Pani Irenie Zofii Romaszewskiej.

Przesłanką podjęcia decyzji o odwołaniu dotychczasowego Zarządu Fundacji były wielomiesięczne nieudane próby Prezydenta Fundacji doprowadzenia współpracy z Zarządem Fundacji do stanu zgodnego z jej Statutem.

Na przełomie października i listopada 2001 roku,  Zarząd Fundacji przedstawił Prezydentowi  projekt zmiany Statutu i misji Fundacji. Ponieważ zamierzona misja i plany jaskrawo odbiegały od ducha i tradycji Fundacji “Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej” ustalono, że Panie M. Naimska i U. Doroszewska założą nową fundacja pod zmienioną nazwą i w ramach tej fundacji będą realizowały swoje zamierzenia, bądź będą kontynuowały statutowo określone zadania Fundacji.

Jednocześnie Dyrektor Zarządu Fundacji został zobowiązany do złożenia Prezydentowi Fundacji raportu finansowego, sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności, wykazu otrzymanych grantów oraz ich fotokopii za okres obejmujący lata 2000-2002.

Po bezskutecznym, wielokrotnym monitowaniu Zarządu Fundacji w sprawie wykonania powyższych zobowiązań Prezydent Fundacji stwierdził, że przekazane mu  przez Zarząd  do dnia 16 .10.br opracowania nie stanowią żądanego sprawozdania z działalności Fundacji, natomiast wskazują na istnienie znacznego zadłużenia Fundacji,  zarówno wobec jej wierzycieli, jak i zatrudnionych pracowników oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędów skarbowych.

W związku z tym Prezydent Fundacji podjął decyzję o odwołaniu Zarządu Fundacji w jego dotychczasowym składzie z dniem 17 .10. br., następnie zobowiązał nowopowołany Zarząd, w osobie Pani Zofii Romaszewskiej do dokonania kontroli stanu spraw Fundacji, ustanawiając jednocześnie swoich pełnomocników do współdziałania w czynnościach kontrolnych Zarządu w osobach radcy prawnego Małgorzaty Naumann i Pawła Piekarczyka.

W wyniku wstępnych czynności kontrolnych dokonanych do dnia 30.10.br. został ustalony fakt istnienia zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Zarząd Fundacji do dnia 17 października 2002 r. na kwotę 101 897,91 złotych polskich i 6859,98 USD nie znajdujących pokrycia w majątku i środkach finansowych  Fundacji, a nadto, że kwota zobowiązań finansowych Fundacji narasta w związku z trwaniem umów stanowiących podstawę ciągłych zobowiązań Fundacji oraz obciążeniami z tytułu odsetek i kar za zwłokę w terminowym regulowaniu zobowiązań.

Dalsze czynności kontrolne wykazały, że niezakończone lub nierozliczone umowy grantowe zawarte przez dotychczasowy Zarząd Fundacji skutkują zobowiązaniami finansowymi po stronie Fundacji w wysokości, która zostanie ustalona po zawiadomieniu grantodawców o sytuacji majątkowej Fundacji i zgłoszeniu przez nich ewentualnych roszczeń.

Ujawniono ponadto szereg nieprawidłowości dotychczasowego Zarządu w prowadzeniu działalności statutowej Fundacji, niewłaściwe gospodarowanie majątkiem Fundacji, wypłacanie honorariów grantodawcom, nieuzasadnione zatrudnianie pracowników oraz fakty składnia nieprawdziwych sprawozdań z realizacji grantów uzyskanych przez Fundację.

Po dokonaniu inwentaryzacji majątku Fundacji oraz ustaleniu stanu jej bieżących zobowiązań finansowych Prezydent Fundacji w porozumieniu z jej Zarządem podjął decyzję o zawieszeniu działalności biura Fundacji z dniem 25.10. br, a następnie 31.10.br została wypowiedziana umowa najmu lokalu biura Fundacji oraz rozwiązano umowy o pracę ze wszystkimi pracownikami biura Fundacji.

Prezydent Fundacji podjął inicjatywę  zawarcia porozumienia z Paniami M. Naimska i U. Doroszewską w sprawie  warunków zakończenia działalności Fundacji i ugodowego ustalenia zakresu, formy i terminów pokrycia zobowiązań finansowych zaciągniętych przez sprawowany przez nie Zarząd Fundacji do dnia 17.10.br.

Wobec faktu zadeklarowania przez Panie M. Naimską i U. Doroszewską  woli  jedynie częściowego zaspokojenia zaciągniętych przez siebie zobowiązań w imieniu Fundacji,  z równoczesnym zastrzeżeniem warunków uniemożliwiających dokonanie zakończenia działalności Fundacji bez istnienia nieuregulowanych zobowiązań finansowych oraz brakiem konstruktywnych propozycji odnośnie warunków likwidacji Fundacji Prezydent Fundacji podjął decyzję o wycofaniu się z przedstawionych propozycji ugodowych w sprawie warunków likwidacji Fundacji. Istotną przesłanką decyzji Prezydenta Fundacji w tej sprawie było żądanie Pań M. Naimskiej i U. Doroszewskiej przekazania majątku Fundacji na rzecz nowopowołanej przez nie fundacji „Towarzystwo Demokratyczne Wschód” w zamian za częściową cesję długów Fundacji zaciągniętych przez sprawowany przez nie Zarząd, a także oczekiwanie nieupubliczniania faktów i okoliczności dotyczących stanu spraw Fundacji.

Funkcję likwidatora Fundacji powierzono Panu Pawłowi Piekarczykowi, przeznaczając w całości majątek likwidowanej Fundacji na zaspokojenie zobowiązań publicznoprawnych Fundacji i roszczeń wierzycieli Fundacji.

Irena Lasota

 

                                                               

 What is Idee? | Programs | Publications | Photogallery | Useful Links | Contact|Home

IDEE
1718 M Street,  NW,  No. 147, Washington,  D.C.  20036
 Tel: (202) 466-7105  · E-mail: [email protected]